Mgr. Veronika Vargová, ako úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (evidenčné číslo prekladateľa 971262) sa aktívne venuje prekladateľskej činnosti v jazykovej kombinácii slovenský a francúzsky jazyk. V rámci svojej dlhoročnej prekladateľskej praxi zabezpečuje vyhotovenie úradných a neúradných prekladov v rôznych oblastiach:

Matričné listiny: rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy a ďaľšie

Technické preukazy a certifikácia motorových vozidiel

Zmluvy, stanovy, predpisy a nariadenia

Účtovné závierky, správy audítora a výročné správy

Patenty, certifikáty, licencie a preukazy

Rozsudky, žaloby, návrhy, žiadosti, rozkazy a zatykače

Lekárske a veterinárne správy

Odborné články a publikácie

branding 2